Księgowość dotacji unijnych

Kancelaria posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń podmiotów korzystających z dofinansowania ze środków unijnych. Księgowość dotacji unijnych wiąże się z koniecznością rozbudowania ewidencji księgowej o liczne konta analityczne budowane na różnym stopniu szczegółowości i ich weryfikacją z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu. Specjalizujemy się w obsłudze księgowej działalności gospodarczych i spółek prawa handlowego korzystających z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zakres obsługi w zakresie księgowości dotacji unijnych obejmuje:

  1.     Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych związanych z realizowanym projektem,
  2.     Sporządzanie sprawozdań finansowych i rozliczenia podatkowe z uwzględnieniem otrzymanych dotacji
  3.     Doradztwo w zakresie tworzenia i modyfikacji planu kont dla celów ewidencji księgowej projektów,
  4.     Opracowanie uszczegółowienia polityki rachunkowości uwzględniającej konieczność odrębnej ewidencji wydatków kwalifikowanych
  5.     Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych dokumentujących zakup towarów i usług finansowanych z dotacji unijnej
  6.     Obsługa kadrowo-płacowa zatrudnionych przy realizacji projektu pracowników i zleceniobiorców (akta osobowe, deklaracje ZUS, obliczenia podatku PIT-4)
  7.     Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  8.     Udział w czynnościach sprawdzających zwrot VAT
2013 © Copyright Kancelaria Doradcy Podatkowego Iwona RomaniukDeveloped by ak3w.pl